V súčastnosti pre pacientov s kúpeľnou liečbou hradenou zdravotnou poisťovňou

poskytujeme kúpeľnú liečbu.

Liečebné pobyty cez zdravotné poisťovne Piešťany

Aký je postup pri žiadosti o kúpeľnú starostlivosť?

1. Záujemca o kúpeľnú starostlivosť (poistenec slovenskej zdravotnej poisťovne) požiada lekára špecialistu, alebo všeobecného lekára o vystavenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť. 


2. Vyplnený Návrh na kúpeľnú starostlivosť spolu so všetkými potrebnými lekárskymi správami podá poistenec najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie, príslušnej zdravotnej poisťovni na schválenie.


3 -A. Schválený Návrh na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady A, zašle zdravotná poisťovňa (poistenci VšZP, Dôvera ZP) alebo poistenec Union ZP, priamo do kúpeľov.  Kúpele zašlú poistencovi predvolanie na kúpeľnú liečbu, s termínom nástupu na kúpeľnú liečbu. 


3 -B. Schválený Návrh na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady B, zašle zdravotná poisťovňa priamo poistencovi. Návrh teda zašle do kúpeľov priamo poistenec - VšZP a Union ZP poštou; poistenci Dôvera ZP zašlú Návrh prostredníctvom hesla, ktoré obdržal od zdravotnej poisťovne. Poistenci si následne dohodnú termín nástupu na kúpeľný pobyt. 

Ako často možno absolvovať kúpeľnú liečbu?

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť.
Kúpeľnú starostlivosť možno absolvovať raz za dva roky, pri niektorých indikáciách je ju možné absolvovať raz ročne.
Detailnejšie informácie nájdete v Indikačnom zozname  (príloha Zákona č.577/2004 ). 

 V súvislosti s pandémoiu ochorenia COVID-19 sa dopĺňa aj indikačný  zoznam. Zákon š. 133/2021

Ktorý lekár môže vystaviť Návrh na kúpeľnú starostlivosť?

Návrh na kúpeľnú starostlivosť môže spravidla predpísať všeobecný lekár, alebo lekára špecialistu v odbore: neurológ, reumatológ, ortopéd, lekár FBLR, lekár pre rehabilitáciu a fyzioterapiu, neurochirurg*.

 

*Detailnejšie informácie nájdete nájdete v Indikačnom zozname 

Na čo si dávať pozor pri vybavovaní žiadosti

Na čo si dávať pozor pri vybavovaní žiadosti:

  • Je potrebné mať záznam o konzultácii zdravotného stavu s odborníkom aspoň raz za pol roka
  • Všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia doložené k žiadosti o kúpeľný pobyt nesmú byť staršie, ako tri mesiace.
  • Žiadatelia starší, ako 70 rokov musia v žiadosti doložiť doklad o internom vyšetrení.
  • Každý, komu poisťovňa schváli liečebnú kúpeľnú starostlivosť musí najneskôr 14 dní pred nástupom absolvovať vyšetrenie, ktoré vylúči kontraindikácie
Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny A

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na ubytovanie, stravu a liečenie podľa zmluvných podmienok.

V súlade so znením zákona č.577/2004 Z.z. a nariadením vlády SR 403/2008 Z.z. hradia poistenci pri príchode € 1,70 denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 z.z. § 38 bod 3 ods.8a oslobodené osoby:
1. do dovŕšenia troch rokov veku
2. v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v   hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti
3. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

Kúpeľný pobyt indikačnej skupina A zahŕňa: ubytovanie, plnú penziu, kúpeľnú liečbu (do 3 procedúr denne)
 

Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny B

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na liečenie, náklady na ubytovanie a stravu hradí poistenec.

Výška úhrady positenca je od:

  • 5 € denne v I. a IV. štvrťroku
  • 7,30 € denne v II. a III. štvrťroku

Kúpeľný pobyt indikačnej skupiny B zahŕňa: ubytovanie a plnú penziu (hradí si poistenec), kúpeľná liečba (do 3 procedúr denne - hradí zdravotná poisťovňa)
 

Kontakty pre objednávanie kúpeľnej liečby:
Thermia Palace
Esplanade
Splendid
Hotel Pro Patria
Hotel Jalta
Vila Trajan
naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials