INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE 

v súvislosti so zavádzaním opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 
poskytovaná v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „Nariadenie GDPR“) .

I.    IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA SPRACÚVAJÚCEHO OSOBNÉ ÚDAJE

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. (ďalej „Spoločnosť“)
adresa sídla: Winterova 29, Piešťany 921 29, Slovenská republika
IČO: 34 144 790
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel Sa, vložka číslo: 181/T

Kontaktné údaje Spoločnosti:
kontaktná adresa: Winterova 29, Piešťany 921 29, Slovenská republika  
tel.: +421 33 775 7733                e-mail: res.pn@sk.ensanahotels.com
  
Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:
e-mail: zodpovedna.osoba@spapiestany.sk

II.    VÝCHODISKÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Vláda SR (v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení) vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2 na celom území krajiny mimoriadnu situáciu platnú od 12.03.2020. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je vytvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR.

Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. 
(zdroj: zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva)

Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok.
(zdroj: zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva)

Čo je ochorenie COVID-19?
Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkové infekcie. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní, môže však byť aj dlhší.
(zdroj:  https://www.korona.gov.sk/)

Vzhľadom na eskalujúcu krízovú situáciu spôsobenú šírením nového koronavírusu a zvýšenie rizika pre obyvateľstvo súvisiaceho s ochorením COVID-19 (v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu) vyhlásila Vláda SR núdzový stav, ktorého rozsah priebežne upravuje podľa vývoja situácie na území SR. 

Čo je krízová situácia?
Krízová situácia je obdobie mimo času vojny a vojnového stavu, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení stanovených podmienok vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadnu situáciu.
(zdroj: Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu)

Čo je núdzový stav?
Núdzový stav môže Vláda SR vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území; najdlhšie na 90 dní. 
(zdroj: Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu)

III.    PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spoločnosť je aj v čase krízovej situácie (mimo iné) povinná zabezpečiť predovšetkým bezpečnosť a ochranu zdravia osôb nachádzajúcich sa s vedomím Spoločnosti v jej priestoroch.
V súvislosti s týmito povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov Spoločnosť spracúva aj osobné údaje spracúva aj osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením GDPR, pričom spracúvanie uskutočňuje na základe:
-    čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (najmä ochrana života a zdravia osôb),
-    čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (najmä zamedzenie vzniku, šírenia a na obmedzenia výskytu prenosných ochorení).

Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov - údajov týkajúcich sa zdravia - vykonáva Spoločnosť na základe: 
-    čl. 9 ods. 2 písm. g) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva EÚ alebo práva SR, 
-    čl. 9 ods. 2 písm. i) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia, na základe práva EÚ alebo práva SR.
Povinnosti Spoločnosti zabezpečujúcej bezpečnosť a ochranu zdravia osôb nachádzajúcich sa s vedomím Spoločnosti v jej priestoroch: 
V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení je Spoločnosť povinná zabezpečiť ochranu života, zdravia osôb prevzatých do starostlivosti spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. V zmysle § 16 citovaného zákona je Spoločnosť povinná pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich osôb prevzatých do starostlivosti.
V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení je Spoločnosť povinná prijímať opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. 
Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň. 
(zdroj: zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia)
V zmysle § 52 citovaného zákona je Spoločnosť povinná prijať najmä (nie však výlučne) nasledovné opatrenia: 
-    prijímať opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení s cieľom zabezpečiť zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení,
-    hlásiť prenosné ochorenie a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie,
-    oznamovať bezodkladne úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a iných ochorení a poskytovať im informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a pre posudzovanie ochorení,
-    monitorovať zdravotný stav osôb s cieľom identifikácie a analýzy faktorov ovplyvňujúcich vznik chorôb. 

Spoločnosť sa pri prijímaní opatrení riadi Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti  s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (číslo opatrenia: OE/791/89586/2020) v aktuálnom znení, ktoré detailne určuje postupy a rozsah prijímaných opatrení.
(zdroj: Usmernenie hlavného hygienika č. OE/791/89586/2020)
S prihliadnutím na vyššie uvedené vyplýva Spoločnosti povinnosť prijímať opatrenia na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb prevzatých do starostlivosti a prijímať ďalšie opatrenia tak, aby primeraným spôsobom zabezpečila ochranu života, zdravia osôb prevzatých do starostlivosti v rámci pobytu osôb v priestoroch Spoločnosti (s jej vedomím), pričom je povinná posudzovať všetky riziká s tým spojené vrátane možných aktuálnych ohrození, počas ktorých nie je možné vylúčiť, že život alebo zdravie osôb môže byť ohrozené. Najdôležitejším poslaním prijímaných opatrení a prevencie je znížiť alebo minimalizovať potenciálne nebezpečenstvo šírenia ochorenia COVID-19 v priestoroch Spoločnosti a s tým spojené riziká prenosu ochorenia medzi osobami prevzatými do starostlivosti.
 
IV.    KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje spracúvané na účely uvedené v tomto dokumente budú Spoločnosťou sprístupňované alebo poskytované len za predpokladu, ak to ustanovuje osobitný právny predpis. Predpokladanými príjemcami osobných údajov môžu byť len štátne orgány vykonávajúce kontrolu a dohľad, resp. orgány činné v trestnom konaní a súdy.

V.    PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN:
Spoločnosť nepredpokladá prenos osobných údajov alebo informácií medzinárodným organizáciám.

VI.    DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Spoločnosť predpokladá, že osobné údaje spracúvané v súvislosti s prijímaním opatrení bude spracúvať počas trvania krízovej situácie, ktorú spôsobilo šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 a následne najviac 6 mesiacov, z dôvodu preukazovania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (viď právny základ spracúvania), pokiaľ osobitný právny predpis inak neupraví lehotu uchovávania osobných údajov.

VII.    POVINNOSŤ ALEBO DOBROVOĽNOSŤ POSKYTOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Fyzická osoba je povinná osobné údaje poskytnúť, aby Spoločnosť mohla plniť povinnosti, ktoré jej vyplývajú z osobitných právnych predpisov (viď právny základ spracúvania osobných údajov). V prípade odmietnutia poskytnutia údajov, môže byť osobe zamedzené vstúpiť do priestorov Spoločnosti a tým zamedzené vo výkone činností alebo využívania služieb poskytovaných Spoločnosťou.

VIII.    SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Spoločnosť stanovila podmienky spracúvania a prijala nevyhnutné opatrenia s cieľom minimalizovať zásah do súkromia dotknutých osôb a zabezpečenia maximálnej úrovne ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov. Osobné údaje sú z dôvodu minimalizácie rizika zneužitia spracúvané prednostne neautomatizovanými prostriedkami spracúvania (listinnou formou) a v prípade nevyhnutnosti môžu byť údaje spracúvané čiastočne automatizovanými prostriedkami. 
Spoločnosť nepredpokladá spracúvanie osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov spracúvania, dotknuté osoby nebudú nijako profilované s výnimkou neautomatizovaného vyhodnotenia údajov získaných v rámci tohto spracúvania a zhodnotenia, či príznaky ochorenia osoby môžu byť potenciálnym  rizikom v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. V prípade zistenia týchto príznakov (prípadne aj pozitívnej cestovateľskej anamnézy a/alebo kontaktu s nakazenou osobou) dôjde s najväčšou pravdepodobnosťou k zamedzeniu vstupu osoby do priestorov Spoločnosti a  zamedzenie výkonu činností alebo využívania služieb poskytovaných Spoločnosťou.

IX.    PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY, KTOREJ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ SPRACÚVANÉ:
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Spoločnosť spracúva má v zmysle Nariadenia GDPR právo:
-    na informácie o spracúvaní jej osobných údajov, získať k nim prístup a požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov alebo požiadať o ich vymazanie, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné,
-    namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou, alebo požiadať o obmedzenie ich spracúvania v osobitných prípadoch,
-    podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava,
-    podať žiadosť alebo sťažnosť Spoločnosti v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať prostredníctvom kontaktov uvedených v úvode tohto dokumentu (časť I. Identifikácia prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje).

Aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke Spoločnosti: ochrana osobných údajov

Platnosť informácie odo dňa: 4.5.2020
 

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials