INFORMÁCIA PRE KLIENTOV O PREVENTÍVNYCH A ORGANIZAČNÝCH OPATRENIACH 
NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19 

Piešťany

Vážení kúpeľní hostia,

od 22. mája 2020 budú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. (ďalej len „Kúpele“) prijímať hostí na základe návrhu lekára, ako poistencov zdravotných poisťovní, tak aj samoplatcov, na komplexné kúpeľné liečebné pobyty s poskytnutým ubytovaním . 

Kúpeľná liečba bude poskytovaná v nasledovnom režime:

 • Vstup do kúpeľných hotelov bude povolený len ubytovaným klientom. Sprevádzanie rodinnými príslušníkmi počas nástupu na pobyt bude zakázané. O komfort pacientov pri ubytovaní sa postará personál SLKP, a.s. Vzhľadom na pretrvávajúce epidemiologické opatrenia odporúčame individuálnu dopravu až na Kúpeľný ostrov v Piešťanoch. Rodinných príslušníkov, resp. osoby, ktoré dopravia klientov do Kúpeľov žiadame, aby počkali na rozhodnutie lekára o prijatí / neprijatí na kúpeľnú liečbu.
 • Pri príchode do areálu Kúpeľov budete zamestnancom nasmerovaný na „Príjem klientov“, ktorý bude prebiehať osobitne pre kúpeľný hotel Pro Patria a hotel Esplanade. Nasledujte pokyny a príslušné smerové tabule. V mieste „Príjmu klientov“ bude zdravotníckym personálom vykonaný príjmový skríning a testovanie na ochorenie COVID-19 (podrobenie sa tomuto vyšetreniu je podmienkou príjmu na kúpeľnú liečbu), a to nasledovným postupom:

Meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom

 • V prípade nameranej hodnoty telesnej teploty do 37°C bude klient nasmerovaný k príjmovej ambulancii, kde bude pokračovať skríning formou dotazníka (odobratia anamnézy týkajúcej sa COVID-19 a ostatných infekčných ochorení uvedených v dotazníku) a rýchleho testu z kvapky krvi odobratej z prsta. Počas tejto doby bude klient inštruovaný zdravotníckym personálom, kde počká na jeho výsledok (do 10 minút), aby boli dodržané všetky platné hygienicko-epidemiologické opatrenia.
 • V prípade nameranej hodnoty telesnej teploty 37,5°C a viac nebude klient ďalej vyšetrovaný (ani prijatý na kúpeľnú liečbu) a bude mu doporučené, aby sa hlásil (telefonicky) u svojho praktického lekára, podstúpil dobrovoľnú karanténu a dal sa testovať na ochorenie COVID-19 PCR metódou (stery z hrdla a nosa).
 • V prípade nameranej hodnoty telesnej teploty do 37,5°C , špecificky v rozmedzí 37,0 °C až 37,4°C klient vyplní vyššie uvedený dotazník a prebehne lekárska konzultácia. Ak lekár uzná spôsobilosť klienta na kúpeľnú liečbu, bude vykonaný rýchly skríningový test COVID-19. V prípade negatívneho výsledku testu bude klientovi, na základe rozhodnutia kúpeľného lekára, umožnené pristúpiť k registrácii na pobyt v príslušnom kúpeľnom hoteli, kde mu bude zároveň oznámený presný čas vstupného lekárskeho vyšetrenia prevedeného ošetrujúcim kúpeľným lekárom. Žiadame klientov dodržiavať presný čas vyšetrenia. 
 • V prípade pozitívneho výsledku rýchleho krvného testu nebude pacient prijatý na kúpeľnú liečbu a bude mu doporučené, aby sa hlásil (telefonicky) u svojho praktického lekára, podstúpil dobrovoľnú karanténu a dal sa testovať na ochorenie COVID-19 PCR metódou (stery z hrdla a nosa). Klient bude požiadaný, aby s osobou, ktorá ho dopravila na Kúpeľný ostrov v Piešťanoch, jeho územie a priestory opustil a dodržal všetky odporúčania.
 • Za skríningový test COVID-19 bude každému testovanému klientovi účtovaný poplatok 20,-€

Až po absolvovaní vstupného príjmového skríningu s negatívnou anamnézou, hodnotami telesnej teploty pod 37°C a negatívnym výsledkom rýchleho testu na COVID-19 bude klientovi umožnené pristúpiť k registrácii na pobyt v príslušnom kúpeľnom hoteli, kde mu bude zároveň oznámený presný čas vstupného lekárskeho vyšetrenia prevedeného ošetrujúcim kúpeľným lekárom. Žiadame klientov dodržiavať presný čas vyšetrenia. 

Medzi registráciou a časom vstupného vyšetrenia klient čaká na izbe.

 • V prípade viacerých čakajúcich klientov je nutné dodržiavať odstup 2 metre v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR) pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z dňa 29.3.2020, čo bude zabezpečené zodpovednými zdravotníckymi pracovníkmi.
 • Pohyb v spoločných a verejných priestoroch je povolený len s prekrytím nosa a úst / horných dýchacích ciest (respirátor FFP2, rúško, šatka, šál) v zmysle Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2732/2020 z dňa 24.3.2020.
 • Po registrácii pacienta na recepcii príslušného kúpeľného hotela a stanovení času vstupného lekárskeho vyšetrenia na kúpeľný pobyt bude vyšetrenie vykonané ošetrujúcim kúpeľným lekárom a zdravotnou sestrou v štandardnom režime za prísneho dodržiavania všetkých zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení / nariadení.
 • V tomto náročnom období a výnimočnej situácii preferujeme, aby klienti prichádzali na kúpeľnú liečbu bez sprievodnej osoby a boli sebestační.
 • Liečebné procedúry budú poskytované v štandardnej kvalite, s výnimkou skupinových procedúr. Tie budú poskytované pre skupiny s limitovaným počtom účastníkov do max. počtu 5. Žiadame klientov, aby dodržiavali načasované termíny jednotlivých procedúr a lekárskych vyšetrení a prichádzali 5 minút vopred, čím chceme zabrániť zhromažďovaniu vyššieho počtu čakajúcich pacientov pred ambulanciou / oddelením.
 • Pre zabezpečenie dostatočného odstupu je sedenie v jedálni pri jednom stole pripravené len pre jedného klienta. Stravovanie bude prebiehať vo viacerých zmenách. Všetky jedlá budú servírované. Obsluhujúci personál Vám bude vo všetkom asistovať a bude maximálne nápomocný.
 • Dodržiavanie prísnych hygienických opatrení a vykonávanie dezinfekcie všetkých povrchov je samozrejmosťou.
 • Ubytovaným pacientom odporúčame neopúšťať Kúpeľný ostrov / areál. V priestoroch v okolí recepcii budú zriadené maloobchodné prevádzky, kde si bude možné zakúpiť základný tovar osobnej hygieny, vodu, pochutiny a pod.
 • Platí zákaz prijímania akýchkoľvek návštev počas celého trvania kúpeľnej liečby.
 • V zmysle Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/273112020 z dňa 23. 3. 2020 platí naďalej zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
 • V zmysle Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2576/2020 z dňa 12. 3. 2020, sú naďalej zatvorené okrem iného telovýchovno-športové zariadenia, wellness centrá, bazény, prevádzky verejného stravovania ako sú cukrárne, bary, kaviarne, zariadenia starostlivosti o telo ako sú kaderníctvo, manikúra, pedikúra, kozmetika, všetky iné prevádzky voľno-časového charakteru.
 • V prípade, že sa kedykoľvek počas kúpeľnej liečby u klienta vyskytnú príznaky ochorenia horných dýchacích ciest, je NEVYHNUTNÉ, aby tento bezodkladne kontaktoval medicínsky personál, ktorý je v rámci služieb k dispozícii 24 hodín denne. Takúto oznamovaciu povinnosť má aj všetok personál Kúpeľov, ktorý má podozrenie, že klient má zdravotné ťažkosti.

Upozornenie: Prevádzka našich zdravotníckych zariadení podlieha všetkým aktuálnym rozhodnutiam a prijatým opatreniam Ústredného krízového štábu SR, Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR.

Pevne veríme, že vyššie uvedené opatrenia prispejú k zamedzeniu šírenia koronavírusu a ním vyvolaného ochorenia COVID-19 a aj vďaka uvedeným výnimočným opatreniam sa budeme všetci cítiť v bezpečí vo všetkých prevádzkach Kúpeľov. K tomu je však potrebná spolupráca, tolerancia a zodpovedný prístup nielen zamestnancov, ale aj všetkých klientov.
 

Za pochopenie a dodržiavanie opatrení srdečne ďakujeme.
Prajeme Vám príjemný kúpeľný pobyt.
Vaše Kúpele Piešťany

naposledy zobrazené
Hotels
Packages & Specials